Projekty

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości zrealizował projekt: „Z kompetentną kadrą w lepsze jutro, czyli przeciwdziałanie przedwczesnej rezygnacji z edukacji” realizowany ze środków POWER (Program Edukacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.

Dowiedz się więcej…

Od 02.08.2019 do 10.08.2019 nauczycielki Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości – Alicja Kot i Katarzyna Stęchły uczestniczyły w szkoleniu „Preventing early school leaving” w Lublanie w Słowenii, zorganizowanym przez placówkę szkoleniową Skupina Primera. Kurs był jednym z działań zaplanowanych w ramach projektu „Z kompetentną kadrą w lepsze jutro, czyli przeciwdziałanie przedwczesnej rezygnacji z edukacji” finansowanego ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie miało na celu podniesienie świadomości nauczycieli i doskonalenie umiejętności rozpoznawania dzieci, które przejawiają problemy behawioralne. W trakcie seminarium zastanawialiśmy się nad ich konstrukcją psycho-fizyczną oraz nad sposobami radzenia sobie z takimi emocjonalnie wrażliwymi dziećmi. Analizowaliśmy „formalne” lub „psycho-medyczne” diagnozy dzieci ze specjalnymi potrzebami i uczyliśmy się jak zorganizować pracę i obowiązki szerszego zespołu, który zajmuje się uczniami. Poznaliśmy zasady tzw. podejścia systemowego do pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Niektóre z nabytych kompetencji w tym kursie to:

 • Zrozumienie różnych czynników, które prowadzą do porzucenia szkoły przez uczniów.
 • Zapoznanie się z systemowym podejściem do zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.
 • Strategie dotyczące pracy z dziećmi w wieku szkolnym, które mają niską samoocenę.
 • Strategie pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi brak motywacji, wrażliwymi emocjonalnie lub behawioralnie trudnymi.
 • Wczesna identyfikacja dzieci zagrożonych porzuceniem nauki.
 • Wzmocnienie roli nauczycieli i doradców w rozwiązywaniu problemów związanych z porzucaniem nauki.
 • Nawiązanie owocnej współpracy z rodzicami uczniów, którzy stoją w obliczu porzucenia szkoły.
 • Wymiana najlepszych praktyk: doświadczenie w zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki w słoweńskich szkołach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi trenerzy przybliżyli nam w wymiarze praktycznym nowoczesne i ciekawe metody pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami. Są to metoda kawiarnianej atmosfery, metoda otwartej przestrzeni, metoda podejścia doceniającego.

        Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele z Hiszpani, Portugalii, Rumuni, Bułgarii oraz francuskiej wyspy Reunion. Konieczność porozumiewania się wyłącznie w języku angielskim wpłynęła pozytywnie na rozwijanie umiejętności językowych oraz nabywanie pewności siebie podczas prezentacji własnych opinii i wymiany doświadczeń. Możliwość nawiązania znajomości z nauczycielami z innych krajów europejskich pozwoli na nawiązanie ewentualnej współpracy w ramach programu e-Twinning. Udział w międzynarodowym kursie umożliwił zapoznanie się z systemami edukacyjnymi krajów europejskich oraz metodami dydaktycznymi i wychowawczymi, które z sukcesem stosowane są w tych krajach.

Słowenia oraz stolica tego kraju – Lublana okazały się pięknymi miejscami pod względem geograficznym oraz kulturowym. Pobyt był doskonałą okazją do poznania bogactwa tradycji i historii tego kraju. Program szkolenia obejmował wycieczkę krajoznawczą po Lublanie, oraz wycieczkę na wybrzeże do pięknego miasteczka Piran.

Miałyśmy również okazję zwiedzić Jaskinię – Postojna i zamek Predjama. Wypoczywałyśmy także nad jeziorem Bled oraz malowniczo położonym jeziorem Bohinj. Nad jeziorem górują szczyty Alp Julijskich a pośród nich majestatyczny Vogel, na którego szczyt dotarłyśmy kolejką linową. Wyjazd do Słowenii okazał się niezapomnianym doświadczeniem w naszej karierze nauczycielskiej. Wzbogacił naszą wiedzę w cenne informacje merytoryczne dotyczące specyfiki naszej pracy ale również pozwolił na chwilę relaksu i wzięcie głębszego oddechu przed nowym rokiem szkolnym.

        Gorąco polecamy korzystanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna.

 

eTwinning w ZSA

Program eTwinning http://www.etwinning.pl to edukacyjny program Unii Europejskiej promujący współpracę europejskich szkół za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczniowie i nauczyciele wymieniają się materiałami dydaktycznymi  oraz informacjami dotyczącymi własnych krajów wykorzystując media elektroniczne. Nauka odbywa się w warunkach atrakcyjnych, motywujących do  ciekawych zadań. Poprzez  interesujące działania program eTwinning angażuje uczniów w proces edukacyjny, promuje tolerancję wobec innych kultur. Uczniowie mają dostęp do platformy TwinSpace, aby mogli na bieżąco dowiadywać  się
o pracy swoich kolegów.

Nasza szkoła przystąpiła do programu eTwinning w listopadzie 2015 roku . Nauczyciele – koordynatorzy projektu znaleźli szkołę partnerską w Grecji. Wszyscy uczniowie zostali poinformowani o celach, działaniach
i spodziewanych rezultatach współpracy. Uczniowie zaprojektowali i wykonali plakat promujący program. Następnie przystąpili do pracy nad wieloma ciekawymi projektami:

 1. Prezentacje promujące kulturę, tradycje i zwyczaje mieszkańców Polski i Grecji.
 2. Organizacja Dnia Kultury Polskiej i Greckiej w obu szkołach oraz przygotowanie filmu przedstawiającego ciekawe elementy tradycji, kultury i obyczajów obu krajów. Zamieszczenie filmów na platformie TwinSpace.
 3. Udział uczestników projektu w forum internetowym, gdzie uczniowie i nauczyciele projektu będą dzielili się doświadczeniami, użytecznymi wskazówkami i komentarzami.

Podsumowując, cele programu to:

 1. Rozwijanie świadomości różnic kulturowych i tolerancji wobec innych.
 2. Zwiększenie znajomości zwyczajów, tradycji i kultury krajów europejskich.
 3. Zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego i języków obcych.
 4. Doskonalenie umiejętności ICT.
 5. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych uczniów i nauczycieli.
 6. Doskonalenie umiejętności pracy w zespole.

Nasi nauczyciele w programie Erasmus+

Dowiedz się więcej…

Od  6 do 17 lipca 2015 nauczycielki języka angielskiego Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Rzeszowie – Alicja Kot i Katarzyna Stęchły –  uczestniczyły w kursie metodycznym „TEL – Technology Enhanced Learning”, który odbył się w instytucji szkoleniowej ETI – Executive Training Institute, mieszczącej się w St. Julian’s na Malcie. Szkolenie było jednym z działań przewidzianych w projekcie „Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych”. Nasza szkoła realizuje projekt przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Udział w kursie na Malcie, gdzie jednym z dwóch oficjalnych języków jest język angielski, umożliwił naszym nauczycielkom podniesienie poziomu umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej w celu efektywnego wykorzystania ich w procesie dydaktycznym, a także usprawnił kompetencje językowe.

Szkolenie przybliżyło uczestnikom problematykę obsługi różnorodnych narzędzi technologicznych. Kurs składał się z zajęć ściśle praktycznych, mających na celu rozwijanie umiejętności posługiwania się programami multimedialnymi, projektowania stron internetowych, webquestów, ćwiczeń interaktywnych, narzędzi komunikacyjnych typu serwis internetowy Wiki, dziennika sieciowego – blog, itp. oraz  sposobów ich zastosowania w kontekście edukacyjnym, podczas zajęć lekcyjnych i poza nimi w celu zaangażowania uczniów .

Zajęcia szkoleniowe odbywały się w 13-osobowej  grupie nauczycieli z Polski, Włoch i Holandii. Wiąże się to 
z możliwością nawiązania współpracy w celu skorzystania z programów typu  eTwinning oraz zweryfikowania własnych metod nauczania i wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań. Ponadto konieczność porozumiewania się wyłącznie w języku angielskim podczas pobytu na Malcie wpłynęła pozytywnie na doskonalenie umiejętności językowych.

Pobyt na Malcie nie ograniczał się tylko do szkolenia, ale był świetną okazją do poznania bogactwa kulturowego 
i historycznego tego kraju. Program szkolenia obejmował również wycieczki kulturoznawcze i udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych. Wizyta w Vallettcie – stolicy Malty oraz Mdinie – dawnej stolicy stanowiła niesamowite doświadczenie i pozostawiła wrażenie zwiedzania muzeum pod gołym niebem. Będąc na Malcie nie można było odmówić sobie udziału w tradycyjnym odpuście parafialnym, zwanym „festą”, który jest obchodzony na cześć świętego patrona danej parafii. Przygotowania do tej uroczystości trwają nawet tydzień.

Zachęcamy do korzystania ze szkoleń organizowanych w ramach programu Erasmus+. Dla każdego nauczyciela jest to ogromna szansa na poszerzenie swoich kontaktów zawodowych i zastosowanie w dydaktyce nowych, bardziej kreatywnych i efektywnych metod nauczania.

Zobacz film

Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa:                          IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie:                                       9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego
Instytucja Zarządzająca:              Zarząd Województwa Podkarpackiego

                                                         www.rpo.podkarpackie.pl

Instytucja Pośrednicząca:            Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Beneficjent:                                   Gmina Miasto Rzeszów – Urząd miasta Rzeszowa

 1. Rynek 1

                                                         35-064 Rzeszów

                                                         Telefon: 17 87 54 100

                                                          Fax: 17 87 54 100

                                                          E-mail: umrz@erzeszow.pl

                                                          www.rzeszow.pl

Okres realizacji projektu:              od: 2016-10-01 do: 2018-10-31

 

Nr identyfikacyjny projektu:      WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

Wartość całkowita projektu:    9 400 749,38 zł*

Kwota dofinansowania z UE:    7 990 636,97 zł*

           

Opis projektu:

    Celem głównym projektu jest poprawa warunków i wzrost jakości kształcenia zawodowego w 16 SZiPKZ w Rzeszowie poprzez rozwój oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb regionalnego rynku pracy. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego dla działania 9.4 PRO WP. Poprzez rozwój oferty edukacyjnej nastąpi wzrost jakości kształcenia zawodowego, wdrożone będą nowe technologie, zwiększona zostanie mobilność zawodów absolwentów. Realizacja praktyk, staży, kursów oraz szkoleń przygotuje uczniów do egzaminu zewnętrznego, a kadrę SZiPKZ do rozwoju lub nabycia dodatkowych kompetencji podnoszących jakość nauczania. Przyczyni się to do zwiększenia liczby absolwentów SZiPKZ w zawodach i specjalnościach wynikających z aktualnych potrzeb regionalnego rynku pracy. Powstanie portalu internetowego wzmocni współpracę między PKZ a pracodawcami, co pozwoli na zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów SZiPKZ z Rzeszowa.

 

Zakres rzeczowy projektu:

 • Organizacja staży i praktyk u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów i uczennic
 • Kursy i szkolenia zawodowe dla uczniów i uczennic
 • Kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli
 • Studia podyplomowe dla nauczycieli
 • Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych
 • Platforma współpracy SZiPKZ z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • Promocja szkół prowadzących kształcenie zawodowe

 

Efekty realizacji projektu:

    Rezultatem projektu będzie podniesienie jakości nauczania przedmiotów zawodowych w 16 SZiPKZ poprzez: poprawę kompetencji 170 nauczycieli SZiPKZ, tworzenie innowacyjnych treściach nauczania, opartych na nowych technologiach, metodologii uczenia się przez całe życie, jak i podniesienie zdawalności egzaminów potwierdzających kompetencje
w zawodzie oraz wzrost zatrudnienia w zawodzie. Ważnym aspektem będą praktyki i staże zawodowe dla 1533 uczniów
i uczennic w firmach z otoczenia gospodarczego szkół. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele będą mieli możliwość poznania środowiska pracy, stania się konkurencyjnymi na rynku pracy, co będzie skutkowało większą szansą na znalezienie pracy.

    W wyniku realizacji projektu wszystkie SZiPKZ uczestniczące w projekcie będą posiadały ofertę dostosowaną do potrzeb
i oczekiwań rynku pracy, co przyczyni się do rozwoju społecznego, a następnie do rozwoju gospodarczego regionu.

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.pl