Technikum nr 13 im. Mikołaja Kopernika

wchodzi w skład Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika
w Rzeszowie
.


W roku szkolnym 2018/2019 młodzież kształcić się będzie w zawodach:      
 • technik architektury krajobrazu
   • z architekturą wnętrz,
   • z florystyką,
 • technik agrobiznesu
   • z produkcją żywności ekologicznej,
 •  technik ochrony środowiska,
 • technik ogrodnik
   • z uprawą winorośli i winiarstwem.

 

Uczniowie klasy kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu zdobywają wiedzę
i umiejętności z zakresu projektowania, zakładania i pielęgnacji terenów zieleni, a także projektowania
i wykonywania dekoracji roślinnych (florystyki). Odbywają zajęcia praktyczne na terenie ogrodu szkolnego z bogatą kolekcją roślin, w tym drzew pomnikowych. Praktyki zawodowe realizowane są we współpracy z najlepszymi przedsiębiorstwami tej branży na terenie Rzeszowa i okolic. Zdobyte wykształcenie umożliwia kontynuację edukacji na wybranych uczelniach wyższych, m.in. na kierunku architektura krajobrazu lub podjęcie pracy w zawodzie. Zgodnie z informacjami z Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie technicy architektury krajobrazu są grupą zawodową o najmniejszym poziomie bezrobocia.

W zakresie rozszerzonym realizowane są: język angielski i biologia.

architektura krajobrazu

Kiermasz bożonarodzeniowy 2017


Uczniowie klasy kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu zdobywają wiedzę i umiejętności
z zakresu prowadzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej, przetwórstwa spożywczego, usług i handlu, obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych, a także prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Absolwent szkoły przygotowany jest do prowadzenia własnej produkcji gospodarczej. Może także kontynuować naukę na uczelniach ekonimicznych, rolniczych i innych lub też podjąć pracę
w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno - spożywczego, firmach handlowych, urzędach administracji samorządowej. Absolwent może ubiegać się o fundusze strukturalne Unii Europejskiej oraz dotacje do gospodarstwa rolnego.

W zakresie rozszerzonym realizowane są: język angielski i biologia.

agrobiznes


Uczniowie klasy kształcącej w zawodzie technik ochrony środowiska zdobywają wiedzę

i umiejętności związane z monitorowaniem poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby, planowaniem i prowadzeniem racjonalnej gospodarki odpadami, realizacją działań na rzecz ochrony środowiska.

Absolwent kierunku ma możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych, a także zatrudnienia m.in. w: ośrodkach badań i kontroli środowwiska, oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody, przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, laboratoriach monitorujących poziom zanieczyszczenia, stacjach sanitarno - epidemiologicznych, instytutach naukowo - badawczych, prywatnych zakładach specjaistycznych.
W zakresie rozszerzonym realizowane są: język obcy nowożytny (angielski lub niemiecki)
i biologia.

ochrona środowiska

Uczniowie klasy kształcącej w zawodzie technik ogrodnik zdobywają wiedzę i umiejętności związane z planowaniem i produkcją materiału szkółkarskiego roślin ozdobnych i sadowniczych, produkcją owoców, warzyw, roślin ozdobnych i przyprawowych w gruncie i szklarniach. Absolwent szkoły przygotowany jest do prowadzenia własnej firmy lub pracy w przedsiębiorstwach prowadzących produkcję ogrodniczą, związanych z zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni. Może kontynuować naukę na wybranych wyższych uczelniach. Analiza ofert pracy prowadzona w oparciu

o portale internetowe wykazuje, że w szeroko rozumianym ogrodnictwie stosunkowo łatwo można znaleźć pracę.
W zakresie rozszerzonym realizowane są: język angielski i biologia

ogrodnik

    Szkoła dysponuje doskonałą bazą dydaktyczną do kształcenia ogólnego i zawodowego: pracowniami przedmiotowymi, pracownią komputerową, biblioteką z centrum informacji multimedialnej, nowoczesną, pełnowymiarową halą sportową, stylowym klubem szkolnym "Pod Kasztanami".
     Uczniowie mają możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne. Szkoła organizuje wiele imprez
o charakterze kulturalnym i naukowym, przygotowuje uczniów do konkursów, zawodów i olimpiad

z różnych dyscyplin wiedzy.

    Uczniowie uczestniczą w uroczystościach patriotycznych na terenie szkoły i miasta Rzeszowa. Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne mające na celu pogłębianie wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz przygotowanie absolwentów do egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i podjęcia studiów. Bogata jest oferta zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań: prężnie działa Klub Młodego Architekta Krajobrazu, Szkolne Koło Teatralne, Kółko Florystyczne, LandArt, Szkolna Grupa Kabaretowa.
    Jeżeli zależy Ci, aby być uczniem naszej szkoły, zaznacz na podaniu w pierwszej kolejności interesującą Cię klasę przedstawioną w naszej ofercie. Zgłoś swoją kandydaturę


 

Historia szkoły w pigułce

    Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości jest szkołą mającą ponad 100-letnią historię i ogromne tradycje. Szkoła wybudowana została na początku XX wieku, pierwszy dzwonek rozbrzmiał
w roku 1906.
Technikum w Zespole Szkół istnieje od roku 1952. Absolwenci naszej szkoły pracują
i zajmują kierownicze stanowiska w wielu instytucjach administracji samorządowej i państwowej oraz związanych
z agroprzedsiębiorczością. Wielu prowadzi z powodzeniem własne firmy.
    Szkoła usytuowana jest atrakcyjnie w bogatym w starodrzew kompleksie ogrodowo-parkowym. Szata roślinna parku i ogrodu szkolnego obfituje w ciekawe gatunki i odmiany drzew oraz krzewów
i roślin ozdobnych krajowych i zagranicznych. Jest to ulubione miejsce wypoczynku naszych uczniów
i baza do kształcenia praktycznego architektów krajobrazu.
Szkoła była zawsze widoczna
w środowisku lokalnym. Od zarania swego istnienia wysoko oceniano ją za dużą aktywność oświatową, społeczną i kulturalną.
Tradycją szkoły jest wychowanie patriotyczne, wyrabianie szacunku i miłości do Ojczyzny i "małych ojczyzn", kultywowanie tradycji, kształtowanie postaw szacunku do pracy, działalność charytatywna uczniów.
    Mury naszej szkoły opuściło wiele pokoleń absolwentów. Tradycją rodzinną wielu z nich stało się posyłanie swoich dzieci właśnie do tej szkoły, którą zawsze wspominają życzliwie i z sentymentem.