Nabór


Zasady Naboru na rok szkolny 2022/2023

Najważniejsze informacje

  • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami: od 16.05.2022 r. do 24.06.2022 r. do godz. 15.00.
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty: od 24.06.2022 r.
    do 14.07.2022 r.
    do godz. 15.00.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 22.07.2022 r.
  • Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie: od 16.05.2022 r. do 27.07.2022 r.
  • Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz do kierowania pojazdami lub o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy danej kategorii: od 22.07.2022 r. do 28.07.2022 r. do 15.00.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 29.07.2022 r. do 14.00.

Materiały

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022_2023 pdf._do pobrania

Zarządzenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.resman.pl