Technik Leśnik

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego kierunek:

Technik leśnik to osoba, która zarządza, organizuje i nadzoruje prace z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu; dobiera właściwe narzędzia i urządzenia do wykonania określonych prac; sporządza szacunki brakarskie, kieruje zabiegami pielęgnacyjnymi.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

LES.02 Gospodarowanie zasobami leśnymi

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik leśnik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt leśnych;
 2. rozróżniania rodzajów szyszek i nasion drzew i krzewów leśnych;
 3. rozpoznawania rodzajów drewna oraz określania ich właściwości i przeznaczenie;
 4. posługiwania się mapami leśnymi;
 5. wykonywania rysunków technicznych i szkiców części maszyn;
 6. rozróżniania materiałów konstrukcyjnych oraz określania ich zastosowania;
 7. rozpoznawania rodzajów korozji i określania sposobów zapobiegania im;
 8.  określania cech lasu i drzewostanów;
 9. interpretowania oznaczeń na szkicach, planach i mapach stosowanych w leśnictwie;
 10. posługiwania się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń;
 11. rozpoznawania maszyn, urządzeń, narzędzi i przyrządów do prac pielęgnacyjnych oraz zabiegów ochronnych lasu i transportu drewna;
 12. rozpoznawania części maszyn;
 13. przestrzegania zasad działania pilarek spalinowych;
 14. rozpoznawania materiałów do prac pielęgnacyjnych i zabiegów ochronnych lasu;
 15. dobierania środków transportu drewna;
 16. rozróżniania rodzajów systemów melioracyjnych;
 17. stosowania programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań.

Technik leśnik znajdzie zatrudnienie w:

 • jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych,
 • państwowych lasach samorządów lokalnych i wspólnot majątkowych,
 • przedsiębiorstwach, biurach i organizacjach społeczno- gospodarczych zajmujących
  się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni,
 • pracowniach usługowo-badawczych i marketingowych produktów leśnych,
 • placówkach związanych z ochroną środowiska,
 • biurach urządzania lasu i geodezji leśnej,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • placówkach naukowo-badawczych,
 • administracji państwowej i samorządowej (w urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na stanowiskach wymagających przygotowania
  z zakresu leśnictwa), a także w firmach prywatnych prowadzących działalność gospodarczą w lasach.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.resman.pl