Technik Leśnik

Technikum Nr 13 wchodzi w skład
Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości
im. Mikołaja Kopernika

Od roku szkolnego 2021/2022 w Technikum nr 13 kształcimy młodzieży w zawodzie: TECHNIK LEŚNIK we współpracy z Zakładem Agroekologii i Użytkowania Lasu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego nowy kierunek kształcenia w Technikum nr 13:

Technik leśnik to osoba, która zarządza, organizuje i nadzoruje prace z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu; dobiera właściwe narzędzia i urządzenia do wykonania określonych prac; sporządza szacunki brakarskie, kieruje zabiegami pielęgnacyjnymi.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

LES.02 Gospodarowanie zasobami leśnymi

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie: technik leśnik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt leśnych;
 2. planowania i nadzorowania prac z zakresu hodowli lasu, od momentu odnowienia aż po wiek rębności;
 3. planowania i przeprowadzania podstawowych prac związanych z taksacją lasu oraz posługiwania się planem urządzania lasu;
 4. zakładania powierzchni próbnej przy wykorzystaniu technik i narzędzi geodezji i przeprowadzania pomiarów drzew;
 5. rozpoznawania podstawowych szkodników owadzich drzew i grzybów patogenicznych;
 6. rozróżniania rodzajów szyszek i nasion drzew i krzewów leśnych;
 7. rozpoznawania rodzajów drewna oraz określania ich właściwości i przeznaczenie;
 8. posługiwania się mapami leśnymi;
 9. wykonywania rysunków technicznych i szkiców części maszyn;
 10. rozróżniania materiałów konstrukcyjnych oraz określania ich zastosowania;
 11. rozpoznawania rodzajów korozji i określania sposobów zapobiegania im;
 12. określania cech lasu i drzewostanów;
 13. interpretowania oznaczeń na szkicach, planach i mapach stosowanych w leśnictwie;
 14. posługiwania się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń;
 15. rozpoznawania maszyn, urządzeń, narzędzi i przyrządów do prac pielęgnacyjnych oraz zabiegów ochronnych lasu i transportu drewna;
 16. rozpoznawania części maszyn;
 17. przestrzegania zasad działania pilarek spalinowych;
 18. rozpoznawania materiałów do prac pielęgnacyjnych i zabiegów ochronnych lasu;
 19. dobierania środków transportu drewna;
 20. rozróżniania rodzajów systemów melioracyjnych;
 21. planowania i nadzorowania czynności związanych z użytkowaniem lasu;
 22. stosowania programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań.

Technik leśnik znajdzie zatrudnienie w:

 • jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych,
 • państwowych lasach samorządów lokalnych i wspólnot majątkowych,
 • przedsiębiorstwach, biurach i organizacjach społeczno- gospodarczych zajmujących
  się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni,
 • pracowniach usługowo-badawczych i marketingowych produktów leśnych,
 • placówkach związanych z ochroną środowiska,
 • biurach urządzania lasu i geodezji leśnej,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • placówkach naukowo-badawczych,
 • administracji państwowej i samorządowej (w urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na stanowiskach wymagających przygotowania z zakresu leśnictwa), a także w firmach prywatnych prowadzących działalność gospodarczą w lasach.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.resman.pl