Komunikat Dyrektora ZSA w sprawie organizacji pracy w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości w czasie pandemii Covid-19

Procedury funkcjonowania Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości Mikołaja Kopernika w Rzeszowie w czasie pandemii Covid-19

Organizacja pracy w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości w czasie pandemii Covid-19

 

W związku z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego inspektora sanitarnego w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkole w trakcie pandemii koronawirusa dyrektor ZSAgr wprowadza następujące zasady organizacji pracy szkoły:

 

1)     Do szkoły może przychodzić tylko uczeń:

  1.     a) zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych, z podwyższoną temperaturą,  utratą węchu czy smaku,
  2.         b) którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
  3.         c) którego domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.

2)     Obowiązkowe są: dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, szatni, biblioteki, częste mycie rąk zgodnie z instrukcją (w szczególności przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, skorzystaniu z toalety), ochrona nosa i ust podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania nosa, ust i oczu  oraz zachowanie dystansu społecznego.

3)     Uczniowie korzystają z szatni szkolnej mieszczącej się w suterenach budynku, przebierają się tam i zostawiają ubrania tylko w miejscach przydzielonych dla konkretnego ucznia.

4)     Obowiązuje zakaz wchodzenia do budynku szkoły przez osoby postronne. Rodzice, w miarę możliwości, powinni kontaktować się z wychowawcami, dyrektorem czy pracownikami administracji drogą telefoniczną lub z wykorzystaniem elektronicznych form kontaktu, np. dziennika elektronicznego. W sytuacjach, gdy wejście do szkoły jest konieczne osoba musi być wyposażona w maseczkę, a jej imię,  nazwisko godzina przybycia  do szkoły i telefon zostanie odnotowana w wykazie w sekretariacie szkoły.

5)     Obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa za pomocą własnej przyłbicy, półprzyłbicy lub maseczki w przestrzeniach wspólnych (korytarze, toalety, szatnia, biblioteka, sala zajęć praktycznych). Z obowiązku zasłaniania ust i nosa zwolnieni są uczniowie, którzy przedstawią zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach zdrowotnych.

6)     Uczeń może korzystać tylko z własnych podręczników, przyborów i pomocy szkolnych.

7)     Uczniowie poszczególnych oddziałów klasowych odbywają wszystkie lekcje w wyznaczonej sali, w miarę możliwości siedząc pojedynczo w ławkach, na stałych miejscach.

8)     Podczas przerw uczniowie mogą przebywać w sali lekcyjnej  lub na korytarzu w okolicy swojej sali lekcyjnej.

9)     Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się tylko na świeżym powietrzu. Sprzęt sportowy dezynfekowany jest po każdej lekcji.

10)  W czasie zajęć, podczas których uczniowie korzystają z komputerów  klawiatura zabezpieczona ma być folią, zdejmowaną i wymienianą po każdych zajęciach.

11)  Zaleca się korzystanie przez uczniów z ogrodu szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu w czasie przerw: 10.35-10.50 oraz 11.35-11.45 z zachowaniem dystansu społecznego. Wyjście na teren ogrodu w czasie wyznaczonych przerw będzie ograniczone przez dyżurującego nauczyciela lub portiera podczas niesprzyjających warunków pogodowych (niska temperatura, deszcz, śnieg).

12)  Zabrania się uczniom wychodzenia poza teren szkoły w czasie trwania zajęć (z wyjątkiem zorganizowanych wyjść na świeżym powietrzu pod nadzorem nauczyciela).

13)  Na pomieszczenia służące do odizolowania ucznia/nauczyciela/pracownika z objawami, mogącymi świadczyćo chorobie, wyznacza się klub szkolny i gabinet higieny szkolnej (izolatoria).

14)  Uczeń, u którego nauczyciel, pracownik szkoły zauważy niepokojące objawy, mogące świadczyć o chorobie, zostanie odizolowany od reszty klasy. W pomieszczeniu izolatorium oczekiwać będzie na przyjazd powiadomionycho tym rodziców, którzy odbiorą go ze szkoły własnym środkiem transportu. Uczeń niepełnoletni przebywa w izolatorium pod opieką nauczyciela/pracownika szkoły. Osoby przebywające w izolatorium osłaniają usta i nos przyłbicami lub maseczkami. Rodzice proszeni są o podanie wychowawcom klas numerów telefonów, które umożliwią w razie potrzeby skuteczne i szybkie powiadomienie ich o sytuacji dziecka (telefon do pracy, stacjonarny, komórkowy).

15)  Zebrania z rodzicami będą odbywać się w formie on-line (za pomocą platformy Office 365) lub w ogrodzie szkolnym.

16)  Ogranicza się do minimum organizację wycieczekwyjść do kina, teatru, imprez szkolnych(z wyjątkiem wyjść zorganizowanych na świeżym powietrzu np. podczas zajęć praktycznych, lekcji wychowania fizycznego).

17)  Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze, toalety) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,a w razie możliwości także w czasie zajęć.

18)  Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub dezynfekować po każdych zajęciach. Każdy z uczniów posługuje się w danym dniu jemu udostępnionym sprzętem, nie wymieniając się z innymi uczniami.

19)  Nauczyciele i pracownicy szkoły, przebywając w miejscach wspólnych (pokój nauczycielski, toalety, sekretariat, korytarz), mają obowiązek zasłaniania ust i nosa.

20)  Sale lekcyjne i ich wyposażenie dezynfekowane są co najmniej raz dziennie.

21)  Przestrzenie wspólne (korytarze, toalety, szatnia), klamki, poręcze, parapety, kontakty – dezynfekowane sąw miarę możliwości jak najczęściej. Czynności te są na bieżąco monitorowane i dokumentowane.

22)  Biblioteka szkolna objęta jest odrębnymi procedurami dotyczącymi przebywania w jej pomieszczeniu i wypożyczania książek.

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W STREFIE ŻÓŁTEJ lub CZERWONEJ

 

1)     Przy wejściu do budynku szkoły pracownik dokonuje pomiaru termometrem bezdotykowym temperatury ciała.

Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.

2)     Zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi MEN i GIS oraz materiałami informacyjnymi opracowanymi przez Ministerstwo.
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi  w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek 1 września 2020 r.
Praktyczne rozwiązania dla bezpiecznej szkoły – Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
w Rzeszowie