Kadra

Pracownicy szkoły w roku szkolnym 2021/2022

DYREKTOR

mgr Ewa Syrylak – matematyka, fizyka, informatyka


GRONO PEDAGOGICZNE

mgr Anita Drzał – p.o. zastępcy dyrektora, historia, WOS, WOK, bibliotekarz

mgr inż. Marta Banaś – podstawy architektury krajobrazu, urządzanie terenów zieleni, kosztorysowanie, prace w terenach zieleni, podstawy ochrony środowiska, zajęcia praktyczne

mgr Ewa Bar – pedagog, surdoterapeuta, tyfloterapeuta

mgr inż. Piotr Binduga – mechanizacja, prace w terenach zieleni, eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów

mgr inż. Joanna Bułat – projektowanie architektury krajobrazu, plastyka, zajęcia praktyczne, urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu, pracownia architektury krajobrazu, pracownia urządzania terenów zieleni, aranżacja wnętrz

dr hab. inż. Tomasz Dudek, prof. UR – hodowla lasu, użytkowanie lasu, hodowla lasu w praktyce, użytkowanie lasu w praktyce

mgr Kinga Franczak – matematyka

mgr inż. Krystyna Gutowska –  działalność gospodarcza

mgr Ewa Kielar – język niemiecki, wychowawca klasy 2 TAK

ks. mgr Marek Kotwa – religia

mgr Eliza Kozdrańska – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca klasy 3 TAO

mgr Amelia Piegdoń – ochrona lasu, edukacja leśna, ochrona lasu w praktyce

mgr Małgorzata Puzanowska – biologia, chemia

mgr Katarzyna Stęchły – język angielski

mgr inż. Marta Straub – rośliny ozdobne, kompozycje florystyczne, geografia, prace w terenach zieleni, wychowawca klasy 3 TAK

mgr Małgorzata Wanat – język polski, wychowawca klasy 4 TAK

mgr inż. Magdalena Zając – chemia, monitoring środowiska, ochrona wód i gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami i rekultywacja gleb, ocena stopnia zanieczyszczenia środowiska


Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.resman.pl