Dni wolne

Zarządzenie Nr 1/2021/2022

Dyrektora Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika   

z dnia 09 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć lekcyjnych

Na podstawie § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11  sierpnia  2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zarządzam, co następuje

§1

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022  w dniach:

1) 15.10.2021

2) 12.11.2021

3) 07.01.2022

4) 02.05.2022

        5) 04 – 06.05.2022

6) 17.06.2022

§ 2

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/ prawnych opiekunów do dnia 30 września 2021 r. o ustalonych terminach dni wolnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.resman.pl