Dni wolne

Zarządzenie Nr 5/2020/2021
Dyrektora Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć lekcyjnychNa podstawie § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11  sierpnia  2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1603), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
i Samorządu Uczniowskiego zarządzam, co następuje
§ 1
Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 w dniach:


1/      04.01.2021*
2/      05.01.2021*
3/      04.05.2021
4/      05.05.2021
5/      06.05.2021
6/      04.06.2021

§ 2
Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów do dnia 30 września 2020 r. o ustalonych terminach dni wolnych.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                            Ewa Syrylak
                                                                                                            Dyrektor ZSA w Rzeszowie

*Aktualizacja: 27.11.2020

W związku ze zmianą terminu ferii zimowych przez MEN, dyrektor ZSA podjął decyzję o przeniesieniu dni wolnych z terminu 04.01. – 05.01.2021 na 21.12. – 22.12.2020.

 

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
ul. Miłocińska 75
35-232 Rzeszów

tel. 17 748 15 50

fax. 17 748 15 58

sekretariat@zsagro.resman.pl