Deklaracja dostępności

Informacje wstępne 

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej: www.zeszagrop-rzeszow.edu.pl/ zgodnie z ustawą z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: www.zeszagrop-rzeszow.edu.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2021-03.

Data ostatniej dużej aktualizacji: strona aktualizowana jest na bieżąco.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono: 2021-01-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1).

Dostępność strony. Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa również przy użyciu klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą swobodnie poruszać się po portalu.

Dokumenty

Na stronach ZSA Rzeszów znajdują się pliki do pobrania. Część z nich pochodzi z instytucji zewnętrznych (np. ministerstw, innych urzędów itp.). Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.
Natomiast w przypadku umieszczenia na stronie skanu publikujemy także jego dostępną wersję alternatywną.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na stronie ZSA Rzeszów do grafik i zdjęć będą dodawane opisy alternatywne.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Kontrast

Administrator strony dba o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Zrozumiałość i czytelność treści

Treści zamieszczane na stronie www.zeszagrop-rzeszow.edu.pl/ muszą być zrozumiałe. Sposób ich prezentowania wpływa na lepszą czytelność materiałów i pomaga w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity, stosuje się wyróżnienia: cytaty i ważne informacje są specjalnie wyróżnione.

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Strona dostępna jest na komputerach, tabletach, iPadach, smartfonach, na których zainstalowane są przeglądarki internetowe.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z tabletów i smartfonów mogą swobodnie poruszać się po serwisie.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Administrator strony starają się zapewnić dostępność strony, jednak jeżeli zostałyby zauważone błędy, pojawiłyby się uwagi lub chęć pomocy ze strony odbiorcy treści, by poprawić stronę ZSA Rzeszów – prosimy o kontakt pod adres e-mail: sekretariat@zsagro.resman.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod adresem poczty elektronicznej sekretariat@zsagro.resman.pl lub pod numerem telefonu:  
17 748 15 50.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Adres: ul. Miłocińska 75

Tel.: 17 748 15 50

Faks: 17 748 15 58

E-mail: sekretariat@zsagro.resman.pl

Strona internetowa: www.zeszagrop-rzeszow.edu.pl

Dostępność architektoniczna:

Budynek nie posiada podjazdu, wind ani toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Szkoła nie zatrudnia lektora, którego zadaniem byłoby odczytywanie informacji tekstowych zamieszczonych na stronie internetowej szkoły.

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
w Rzeszowie